Tarieven - Dienstenwet

You are here: Home » Tarieven – Dienstenwet

Tarieven

Uitgaande van het gezegde: “goede afspraken, maken goede vrienden”, zullen er vanaf het begin duidelijke afspraken worden gemaakt over de te betalen kosten en erelonen.

Wij hanteren hierbij competitieve tarieven die steeds in onderling overleg en naargelang de aard en de omvang van de zaak op voorhand met u worden afgesproken.

Voorafgaandelijk aan een eventuele procedure, mag u steeds van ons een risico-inschatting verwachten, zodat u zelf kunt oordelen of het sop de kool wel waard is.

Onze kosten en erelonen kunnen o.a. berekend worden als volgt:

1. Rechtsbijstand op basis van een verzekeringspolis

Sommige verzekeringspolissen (bv. uw verplichte motorrijtuigenverzekering of uw familiale verzekering) voorzien in een gratis tussenkomst van een raadsman naar uw keuze.

Wij onderzoeken dan ook steeds of uw rechtsbijstandsverzekering in een dergelijke dekking voorziet. Is dit het geval, dan worden onze kosten en erelonen normaliter (tot een bepaald plafond) integraal ten laste genomen door uw rechtsbijstandsverzekeraar.

2. Berekening op basis van een uurtarief

Wanneer voor deze berekeningswijze wordt geopteerd, zal de door ons bestede tijd in uw dossier genoteerd worden.

Voor een eerste vrijblijvende consultatie van maximaal één uur zal een bedrag van € 50,00 (excl. 21% BTW) worden aangerekend.

Nadien bedraagt het gehanteerde basisuurtarief € 90,00 (excl. 21% BTW).

In bepaalde dossiers kan hiervan worden afgeweken, afhankelijk van de aard van de materie, de complexiteit van de zaak en de snelheid waarmee een dossier moet behandeld worden.

De kosten, uitgezonderd de externe kosten zoals gerechtskosten, kosten gerechtsdeurwaarder, die door ons gehanteerd worden zijn de volgende (niet limitatief en excl. 21% BTW):

  • – Aanleg dossier: € 35,00
  • – Dactylografie: € 10,00 per pagina
  • – Fotokopieën: € 0,25/kopie
  • – Verplaatsingsonkosten: € 0,50/km
  • – Bijzondere kantoorkosten: worden aangerekend aan werkelijke kostprijs (o.a. internationale telefoongesprekken, kosten aangetekende postzendingen, enz.)

Voor cliënten met meerdere dossiers, is er ook steeds een abonnementsformule op maat mogelijk

3. Berekening per prestatie

Voor bepaalde niet-complexe procedures wordt door ons kantoor een vooraf afgesproken vast bedrag vastgesteld (bv. procedure politierechtbank, incassodossiers, enz.).

4. Kosteloze rechtsbijstand (pro Deo)

Ons kantoor treedt ook pro Deo op. Indien u in aanmerking komt voor kosteloze rechtsbijstand informeren wij u hier graag verder over.

Dienstenwet – informatieverstrekking

U vertrouwt uw dossier toe aan mr. Danny Lavreysen. Mr. Danny Lavreysen is advocaat in België, en maakt deel uit van de orde van advocaten aan de balie van Limburg, hetwelk ressorteert onder de Orde van Vlaamse Balies. De gedragsregels van de advocaten worden bepaald door deze voornoemde balie Limburg en de Orde van Vlaamse Balies.

Mr. Danny Lavreysen is als advocaat-medewerker verbonden aan de advocatenassociatie Geukens, gevestigd te  B 3700 Tongeren, Moerenstraat 1. Daarnaast kan hij ook gecontacteerd worden als volgt (ook voor eventuele klachten): danny@advolavreysen.be.

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Danny Lavreysen is via de orde van advocaten aan de balie Limburg verzekerd bij AMLIN EUROPE nv, Koning Albert II – laan 9, 1210 Brussel. Zij verleent dekking over de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten. 

  • Waarborg : 1.250.000 EUR per advocaat en per schadegeval.
  • Makelaar : VANBREDA Risk & Benefits nv – Plantin en Moretuslei 297 – B 2014 Antwerpen
  • Tel : 0032 (0)3 2175572 – Fax : 0032 (0)3 236 16 80 – www.vanbreda-riskandbenefits.be

U kan bij mr. Danny Lavreysen terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, bijstand bij onderhandelingen, bemiddelingen, bijstand bij geschillen voor de rechtbanken over gans het grondgebied België. De overeenkomst aangegaan met advocaat Danny Lavreysen is onderworpen aan Belgisch recht en valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Limburg. 

Rekeningnummer – Ondernemingsnummer – BTW

Mr. Danny Lavreysen

Moerenstraat 1, 3700 Tongeren

BTW/KBO: BE 0847.887.193

Kantoorrekening: IBAN: BE09 0016 7592 3257 – BIC: GEBABEBB

Derdenrekening: IBAN: BE48 6302 2506 5927 – BIC: BBRUBEBB